کابل خار پسته خانه

پسته خانه مرکزی

پسته خانه پشتونستان

پسته خانه جاده میوند

پسته خانه بریکوت

پسته خانه دارالمان

پسته خانه کارته چهار

پسته خانه دهبوری

پسته خانه خوشحال مینه

پسته خانه دشت برچی

پسته خانه کارته پروان

پسته خانه پوهنتون

پسته خانه تایمنی

پسته خانه شهرنو

پسته خانه خیر خانه

پسته خانه سره مینه

پسته خانه چمتله

پسته خانه مکرویان سوم

پسته خانه مکرویان اول

پسته خانه پارکهای صنعتی

پسته خانه ارزان قیمت

پسته خانه کارته نو

پسته خانه شاه شهید

پسته خانه قلعه فتح الله

پسته خانه چهلسون

پسته میدان هوائی

نقشه پسته خانه های شهری