پُستی تکتونه

تکت های پستی اصلا" جهت معرفی پیش پرداخت پستی یا (سند پرداخت) رایج گردید و تا مدتی به حالت ابتدائی خود باقی ماند که با گذشت زمان، این عملکرد متنوع گردید. چنانچه تکت های پستی وظایف دیگری نیز دارند (اقلام جمع کننده گان). این نوع وظایف نتیجه رشد فلاتیلی منحیث یک سرگرمی جهانی میباشد. تکت پستی وسیله خوب مارکیتنگ نیز بشمار میرود.

 

لست تکت هاي پُستي به اساس سال نشر