اشتراک وزیر صاحب مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و رئیس افغان پُست در سیمینار..

.