مسیر های مناسب ترانزیتی پستی جهت انتقال پسته های بین المللی

غرض جلب رضایت مشتریان پستی و بلندبردن کیفیت خدمات پستی و تطبیق معیار های قبول شده بین المللی D+0 ,D+5و تحقق بخشیدن سه اصل عمده ویژه پست (سرعت ،مصؤنیت ومحرمیت )انتقال پسته های صدوری فضائی کشور های امریکا ،جاپان ،چین ،تایلند ،مالیزیا ، مصر ، اندونیزیا ، هانکانک ،سنگاپور ،سوریه ،کوریای جنوبی ازطریق دفترترانزیت دهلی درهفته سه مراتب به روزهای یکشنبه،سه شنبه وپنجشبه صورت میگیردکه این مسیرمناسب ترین راه انتقال پسته های کشور های مذکور می باشد.