حفاظت از محیط زیست

Ø      تخریب محیط زیست خیانت به نسل های آینده است .

Ø      از فرهنگ نظافت و پاکی در شهر استقبال کنید .

Ø      بنویسید محیط زیست ، بخوانید زنده گی

Ø      تخریب محیط زیست ، پایان زنده گی .

Ø      شادابی محیط زیست ، سلامتی زنده گی .

Ø      طبیعت سالم، زنده گی سالم ، اندیشه سالم .

Ø      تخریب محیط زیست کفران نعمت الهی است .

Ø      محیط زیست  خویش را سرسبز نگهدارید.

Ø      از نهال ها محافظت نمایید.

Ø      روغ طبیعت ، روغ ژوند، روغ فکر.