معلومات پست بکس

افغان پست خدمات پُست بکس را به تمام افراد ، شرکت ها و سایر مشتریان که خواهان دریافت هرگونه ارسالات پستی شان از همین چینل توزیعی باشند عرضه میدارد . پُست بکس ها در اوقات رسمی برای استفاده مشتریان محترم در پسته خانه ها قابل دسترس میباشد . یگانه مفاد اصلی داشتن پست بکس همین است که مراسله شما در اولین وقت بعد از رسیدن در دفترمرجع در پست بکس قابل دسترس میباشد.