بسته های کوچک

بسته های کوچک پُستی حاوی سمپل های تجارتی و تحایف مجاز بوده و با مشخص بودن محتویات به پُست سپرده میشود و روی بسته کوچک در گوشه فوقانی سمت چپ بسته کوچک به یکی از زبانهائی که در کشورشناخته شده باشد کلمه (SMALL PACKET) با حروف درشت تحریر گردد و نوشتن آدرس مرسل حتمی میباشد.
وزن بسته کوچک در افغانستان و سایر ممالک تا دو کیلوگرام پذیرفته شده است.