اقلام نابینایان

قلام که حاوی نوشته های نابینایان بوده بشکل باز ارسال شده بحیث اقلام نابینایان شناخته شده ودر فرانسوی بنام (CECOGRAMMES) یاد می شود واین اقلام صرفآ بمقصد استفاده نابینایان کارگرفته می شود مشروط بر اینکه چنین اقلام توسط یا به آدرس موسسات شناخته شده نابینایان ارسال یا مواصلت ورزد. این اقلام در سرویس بین المللی ازمحصول پستی معا ف بوده به استثنای چارچ های اضافی هوایی تا هفت کیلو گرام پذیرفته می شود ودر سرویس داخلی عین تعامل می باشد.