مطبوع

هرنوع چاپ تکثیری روی کاغذ مقوایا کدام شی دیگریکه معمولآجهت چاپ روی آن استفاده میشود وبه چندین نسخه مشابه توسط وسایل میخانیکی ، الکترونیکی وعکاسی با استفاده ازپلاک ، استنسل یا تکتیف (فلم) تولید گردیده باشد بحیث مطبوع پذیرفته میشود.
نامه وپست کارتها ئیکه بین شاگردان مکاتب تبادله گردد به نرخ مطبوع قبول شده میتواند. درسرویس بین المللی مطبوع که عنوانی عین مرسل الیه وبه عین آدرس در یک ویا چندین خریطه مخصوص بسته بندی شده باشدتابع حدود وزن تعین شده بین کتگوری اقلام نمی باشد اما نباید ار30کیلوگرام تجاوزکند وادارات پست یک تخفیف ده فیصد(%10) را درنرخ مطبوع برای محصول خریطه های مخصوص(M) مجاز می داند.