ایروگرام (نامه هوایی)

دارات پست مختار اند کاغذ مناسبی را برنگ آبی کم رنگ که پس از قات نمودن وچسپانیدن لبه های آن شکل مستطیل را بخود گرفته تا در انجام عملیات پستی ایجاد سوتفاهم را ننماید و در روی این گونه مراسلات باید کلمه( AEROGRAMME) تحریر گردیده باشد . شرایط پذیرش ایروگرام قرار ذیل صورت می پذیرد.
- ایرو گرام سایز اعظمی 110x220ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .
- ایروگرام به سایزاصغری 90x140 ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .