پست کارت

عبارت ازیک کاغذ مقاوم ویا کاک مانند بوده که اجراات روی آن مشکل نباشد ودو نوع بوده یکی عادی ودیگری مصوریا منقوش غیرزیروح ، که در روی آن بزبان انگلیسی ویا فرانسوی ویا کدام زبان دیگرکشورمطبوع تحریرشده باشد این عنوان در مورد پست کارت مصور حتمی نیست وبصورت باز بدون لفافه ارسال میگردد.
حدود ابعاد پست کارت حسب ذیل است :
- حد اعظمی(120x235) ملی متر با اغماض دو ملی مترمشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد .
- حد اقل (90x140) ملی متر با اغماض دو ملی متر مشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد.
- طول آن حد اقل معادل به پهنای ضرب درجذر(2)مقدار تقریبی (1.4) طول آن حد اقل مساوی به عرض ضرب در جذر(2) باشد.