مراسلات راجستری

ین نوع مراسلات به اثر سفارش فرستنده بگونه راجستربا پرداخت اجرت خاص به پست تحویل داده وتقاضای سند مینماید که اداره پست آنرا ثبت کتاب راجستری نموده درمقابل به فرستنده سند راجستری ارایه میدارد وآنرا طورراجستری به دفترمرجع ثبت وارسال نموده دفترمرجع حین تسلیم دهی از گیرنده سند دریافت میدارد و ادارات پستی درمقابل این گونه ازمراسلات پاسخگومی باشند .
همچنان هر اداره پست میتواند مراسلات با اُلویت و فضایی را که حاوی یک صفحه کاغذ مناسب قات شده که تمام جوانب آن سرش شده باشد بپذیرد که چنین مراسلات را به نام ایروگرام (AEROGRAMME) یاد میکنند.

پُسته حاوی مراسلاتی که توسط عین مرسل طور حجیم (انبوه)عنوانی عین مرسل الیه پُست شده و در عین پُست یا پُسته علیحده دریافت شود ، به نام پُسته حجیم ( انبوه) یاد میگردد.
بناءً ، ردیفهای خدمات پُستی چنین تعریف میشوند.