نامه ها

مام کاغذهای تحریر شده که برای مرسل الیه حیثیت مراسله شخصی و مروجی را داشته باشد و بیانگر احوالات شخصی و رسمی باشد بسته بندی آن طوری صورت کیرد که محتوای آن بدون دست خورده و خرابی لفافه بررسی شده نتواند ، عبارت از نامه و یا مکتوب میباشد.
حدود ابعاد نامه (مکتوب ) حسب ذیل ارایه میشود.
- حد اکثر ابعاد در صورتیکه مسطح بوده باشد مجموع اعظمی (طول ، پهنا و ضخامت ) باید از 900 ملی متر و لیکن بزرگتر بُعد و یا ضخامت آن از 600 ملی متر تجاوز ننماید ، البته با اغماض دو ملی متر کمتر نباشد.
- حداقل ابعاد درصورت مسطح بودن مرسوله ، دارای ابعاد 140 x 90 ملی متر ، بااغماض دوملی متر کمتر نباشد.
- حداکثر مرسوله اگر به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 1040 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 900 ملی متر با اغماض دوملی متر تجاوز نکند.
- حداقل ، اگر مرسوله به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 170 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 100 ملی متر کمتر نباشد.