شناختی از ارسالات پستی

ارسالات پستی بر مبنای محتوی مراسله ، ابعاد ، وزن به ردیف های جداگانه استوار بوده ، این نوع مراسلات مشتمل اند از: مکاتیب ، پُستکارت ، بسته کوچک الی دوکیلوگرام به نام ( LC) و مطبوع الی دو كيلو گرام در اکت های کانگره 2008 بخارست تعین و تا پنج کیلوگرام استثانایی می باشد و اقلام نابینایان الی هفت کیلوگرام به نام (AO) وپارسلات الی سی کیلوگرام به نام (CP) یاد میگردد.
مراسلات با اُلویت از طریق فضا انتقال داده میشود مراسلاتی که از طریق فضا یا زمینی با اُلویت کمتر انتقال میگردد به نام (S. A. L) نامیده میشود.مراسلات (LCوAO) به دوگونه پذیرفته شده میتواند.

1- بطورعادی .
2- بگونه راجستری.
مراسلات عادی : این نوع مراسلات از طریق فرستنده به پست بطورعادی سپرده شده اداره پست با دریافت اجرت معین آنرا بطورعادی ارسال ومرسول می نماید.
مراسلات راجستری : این نوع مراسلات به اثر سفارش فرستنده بگونه راجستربا پرداخت اجرت خاص به پست تحویل داده وتقاضای سند مینماید که اداره پست آنرا ثبت کتاب راجستری نموده درمقابل به فرستنده سند راجستری ارایه میدارد وآنرا طورراجستری به دفترمرجع ثبت وارسال نموده دفترمرجع حین تسلیم دهی از گیرنده سند دریافت میدارد و ادارات پستی درمقابل این گونه ازمراسلات پاسخگومی باشند .
همچنان هر اداره پست میتواند مراسلات با اُلویت و فضایی را که حاوی یک صفحه کاغذ مناسب قات شده که تمام جوانب آن سرش شده باشد بپذیرد که چنین مراسلات را به نام ایروگرام (AEROGRAMME) یاد میکنند.
پُسته حاوی مراسلاتی که توسط عین مرسل طور حجیم (انبوه)عنوانی عین مرسل الیه پُست شده و در عین پُست یا پُسته علیحده دریافت شود ، به نام پُسته حجیم ( انبوه) یاد میگردد.
بناءً ، ردیفهای خدمات پُستی چنین تعریف میشوند.

 

◄ تعریف نامه ، مکتوب (LETTER) :

تمام کاغذهای تحریر شده که برای مرسل الیه حیثیت مراسله شخصی و مروجی را داشته باشد و بیانگر احوالات شخصی و رسمی باشد بسته بندی آن طوری صورت کیرد که محتوای آن بدون دست خورده و خرابی لفافه بررسی شده نتواند ، عبارت از نامه و یا مکتوب میباشد.
حدود ابعاد نامه (مکتوب ) حسب ذیل ارایه میشود.
- حد اکثر ابعاد در صورتیکه مسطح بوده باشد مجموع اعظمی (طول ، پهنا و ضخامت ) باید از 900 ملی متر و لیکن بزرگتر بُعد و یا ضخامت آن از 600 ملی متر تجاوز ننماید ، البته با اغماض دو ملی متر کمتر نباشد.
- حداقل ابعاد درصورت مسطح بودن مرسوله ، دارای ابعاد 140 x 90 ملی متر ، بااغماض دوملی متر کمتر نباشد.
- حداکثر مرسوله اگر به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 1040 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 900 ملی متر با اغماض دوملی متر تجاوز نکند.
- حداقل ، اگر مرسوله به صورت لوله باشد ، طول جمع دوچند قطر 170 ملی متر ، لیکن بزرگترین بُعد از 100 ملی متر کمتر نباشد.

◄ایروگرام یا نامه هوایی (AEROGRAMME):

ادارات پست مختار اند کاغذ مناسبی را برنگ آبی کم رنگ که پس از قات نمودن وچسپانیدن لبه های آن شکل مستطیل را بخود گرفته تا در انجام عملیات پستی ایجاد سوتفاهم را ننماید و در روی این گونه مراسلات باید کلمه( AEROGRAMME) تحریر گردیده باشد . شرایط پذیرش ایروگرام قرار ذیل صورت می پذیرد.
- ایرو گرام سایز اعظمی 110x220ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .
- ایروگرام به سایزاصغری 90x140 ملی متربا دو ملی متر اغماض وانحراف .

◄ پست کارت (POST CARD):

عبارت ازیک کاغذ مقاوم ویا کاک مانند بوده که اجراات روی آن مشکل نباشد ودو نوع بوده یکی عادی ودیگری مصوریا منقوش غیرزیروح ، که در روی آن بزبان انگلیسی ویا فرانسوی ویا کدام زبان دیگرکشورمطبوع تحریرشده باشد این عنوان در مورد پست کارت مصور حتمی نیست وبصورت باز بدون لفافه ارسال میگردد.
حدود ابعاد پست کارت حسب ذیل است :
- حد اعظمی(120x235) ملی متر با اغماض دو ملی مترمشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد .
- حد اقل (90x140) ملی متر با اغماض دو ملی متر مشروط براینکه از نوع کاغذ مقاوم باشد.
- طول آن حد اقل معادل به پهنای ضرب درجذر(2)مقدار تقریبی (1.4) طول آن حد اقل مساوی به عرض ضرب در جذر(2) باشد.

◄ مطبوع (PRINTED PAPER):

هرنوع چاپ تکثیری روی کاغذ مقوایا کدام شی دیگریکه معمولآجهت چاپ روی آن استفاده میشود وبه چندین نسخه مشابه توسط وسایل میخانیکی ، الکترونیکی وعکاسی با استفاده ازپلاک ، استنسل یا تکتیف (فلم) تولید گردیده باشد بحیث مطبوع پذیرفته میشود.
نامه وپست کارتها ئیکه بین شاگردان مکاتب تبادله گردد به نرخ مطبوع قبول شده میتواند. درسرویس بین المللی مطبوع که عنوانی عین مرسل الیه وبه عین آدرس در یک ویا چندین خریطه مخصوص بسته بندی شده باشدتابع حدود وزن تعین شده بین کتگوری اقلام نمی باشد اما نباید ار30کیلوگرام تجاوزکند وادارات پست یک تخفیف ده فیصد(%10) را درنرخ مطبوع برای محصول خریطه های مخصوص(M) مجاز می داند.

◄ اقلام نابینایان (POST ITEM FOR THE BLINDS):

اقلام که حاوی نوشته های نابینایان بوده بشکل باز ارسال شده بحیث اقلام نابینایان شناخته شده ودر فرانسوی بنام (CECOGRAMMES) یاد می شود واین اقلام صرفآ بمقصد استفاده نابینایان کارگرفته می شود مشروط بر اینکه چنین اقلام توسط یا به آدرس موسسات شناخته شده نابینایان ارسال یا مواصلت ورزد. این اقلام در سرویس بین المللی ازمحصول پستی معا ف بوده به استثنای چارچ های اضافی هوایی تا هفت کیلو گرام پذیرفته می شود ودر سرویس داخلی عین تعامل می باشد.

◄ بسته های کوچک (SMALL PACKET) :

بسته های کوچک پُستی حاوی سمپل های تجارتی و تحایف مجاز بوده و با مشخص بودن محتویات به پُست سپرده میشود و روی بسته کوچک در گوشه فوقانی سمت چپ بسته کوچک به یکی از زبانهائی که در کشورشناخته شده باشد کلمه (SMALL PACKET) با حروف درشت تحریر گردد و نوشتن آدرس مرسل حتمی میباشد.
وزن بسته کوچک در افغانستان و سایر ممالک تا دو کیلوگرام پذیرفته شده است.

◄ پارسلات پُستی ( POST PARCEL):

پارسلات پُستی محمولاتی استند که معمولاً حاوی اموال و نمونه های تجارتی مجاز بوده و با اعلام محتوا ، به پُست سپرده میشوند و در اغلب کشورها جز مراسلات ثبتی بوده و به هنگام قبول به فرستنده رسید داده میشود و در زمان توزیع نیز از گیرنده و یا در برگشت از فرستنده رسید دریافت میگردد و دوکتگوری منقسم میگردد.
پارسلات با الویت و بدون الویت که پارسلات بی الویت هیچگونه شرایط خاص برای قبول ارسال و توزیع آن در نظر گرفته نشده و حمل و نقل این نوع پارسلات عموماً از راه زمینی ویا بحری انجام میشود.
اما پارسلات با الویت عبارت از ارسالی هایی است که تحت شرایط خاص قبول و ارسال میگردند و در صورت فقدان ، دست خورده گی و پرداخت غرامت به آنها ، از مقررات خاصی برخوردار است.
انواع پارسلات قرار ذیل است:
- پارسلات با ارزش اظهار شده: ( فرستنده ارزش واقعی آنرا در زمان تسلیمی به پُِست اظهار میکند.)
- پارسلات معاف از از اجرت های پُستی : (پارسلات میان ادارات پُستی و اسیران جنگی و سیاسی و نابینایان.)
- پارسلات شکستنی.
- پارسلات خارج از اندازه.
درپارسلات خارج از اندازه و شکستنی ( % 50) اُجرت بیشتر اخذمیگردد.

◄ حدود ابعاد و اوزان پارسلات:

حدود ابعاد پارسلات نباید از دومتر برای هریک از ابعاد یا سه متر برای مجموع درازا (طول) و بزرگترین محیط اندازه گیری شده در جهتی به غیر از درازا فراتر رود.
ادارات پُستی که نمیتوانند برای هر پارسل یا فقط پارسلات هوایی ابعاد تعیین شده را بپذیرند ، میتوانند در عوض یکی از ابعاد ذیل را قبول نمایند:
- 1.50 متر برای هر یک از ابعاد یا 3 متربرای مجموع درازا و بزرگترین محیط اندازه گیری شده در جهتی به غیراز درازا.
- 1.05 متر برای هر یک از ابعاد یا 2 برای مجموع درازا و بزرگترین محیط اندازه گیری شده در جهتی به غیراز درازا.
- پارسلات نباید دارای ابعاد کمتر از حد اقل ابعاد تعیین شده ، برای نامه ها باشد.
درضمن اوزان پارسلات خارجی تا 20 کیلوگرام بوده و از 20 تا 50 کیلوگرام اختیاری است و اوزان پارسلات داخلی و بین المللی در سرویس اداره پُست افغانستان ، تا 30 کیلوگرام مرعی الاجرا است.

◄ نرخهای پارسلات پُستی:

نرخهای پارسلات پُستی مطالب ذیل را درسرویس بین المللی در بر میگیرد.
- حقوق ورودی.
- حقوق صدوری.
- حقوق ترانزیت.
- حقوق انتقالات(زمینی ،بهری و هوایی)

◄ بسته بندی پارسلات:

پارسلات باید طور مصؤن و به طریقی بسته بندی گرددکه خطر خرابی سایر اقلام از اثرتماس به آنها موجود نباشد و بروفق شرایط ترانسپورت بوده ، صحت کارمندان را تهدید نکند و موجب آلوده گی و کثیف شدن سایر مراسلات و پارسلات نگرددو اجراآت اداره پُست را متاثرنه سازد.

◄ پُسته حجیم (انبوه) (BULK MAIL):

چنین اقلام ذیلاً شناسایی میشوند.
- درعین پُسته یا در یک روز که چندین پُسته بسته بندی شود توسط عین مرسل پُست گردد و تعداد آن تا 1500 قلم و یا بیشتر برسد.
- درمدت دوهفته تعداد بیشتر از 5000 اقلام از آن توسط عین مرسل پُست شود ، تحت شرایط این مواد ، مرسل پُسته حجیم (انبوه )چنین تلقی میشود که او شخص یا موسسه یی است که واقعاً مراسله را پُست مینمایند.