اعلان داوطلبی

روژه طرح و دیزان دفتر مرکزی ریاست افغان پُست!

اداره تدارکات ملی (NPA) به نماینده گی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/ افغان پُست از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی، پروژه طرح و دیزان دفتر مرکزی ریاست افغان پُست ، دارای شماره (MCIT/AP/97/NCB/CS-01) اشتراک نمایند. 
...
#شرطنامه را از ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی (www.npa.gov.af) ویا در حافظه یا فلش میموری از دفتر ریاست ادرای بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان ( 25/1/1397( الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 7/2/1397 به دفتر ریاست اداری منزل 12 واقع تعمير18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، ارایه نمایند.

برای معلومات بیشتر میتوانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.