امضا موافقت نامه انتقالات خریطه های پُستی فضائی فی ما بین افغان پُست و شرکت هوائی کام ایر


‎امروز دوشنبه 15 اسد 1397، محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست و معاون حقوقی شرکت هوائی کام ایر موافقت نامه بمنظور انتقال خریطه های پُستی سربسته فضائی صدوری و ورودی داخلی و بین المللی و خریطه های EMS صدوری و ورودی داخلی و بین المللی اداره افغان پُست در مقر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به امضا رسید. 
هدف از عقد این موافقت نامه انتقال به موقع طبق اسکچول انتقالات، انتقال سریع، مصؤن و مطمئن خریطه های پُستی فضائی صدوری و ورودی سربسته و اقلام EMS در سرویس داخلی و بین المللی افغان پُست از خدمات انتقالات فضائی شرکت هوائی کام ایر میباشد.