امضای موافقتنامه با وزارت محترم ترانسپورت

امضای موافقتنامه میان محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست و محترم ویس سلطانی رئیس امور ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت محترم ترانسپورت!

مورخ ۱۶ حوت ۱۳۹۶ 
==== ==== ====
در این موافقتنامه روی موضوع انتقال خریطه های پُستی و لوژستیکی از طریق راه های زمینی در داخل کشور توسط سکتور های خصوصی معتبر ترانسپورتی از کابل به سایر ولایات و بالعکس آن موافقه طرفین صورت گرفت که هر دو طرف متعهد در اجرای مسولیت ها و مکلفیت ها میباشند.

امضا این توافقنامه از یک طرف دستاورد بزرگ برای افغان پُست میباشد و از طرف دیگر تسریع در روند انتقال پّسته ها میگردد که باعث بلند رفتن کیفیت خدمات پُستی در سراسر کشور میشود همچنان فُرصت برای اشتغالزای برای هموطنان عزیز میگردد.