ملاقات رئيس افغان پُست و رئيس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی

 

ملاقات رئيس افغان پُست و رئيس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی
===
محترم احمد وحید ویس رئيس افغان پُست با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی قبل از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 15 میزان سال روان ملاقات نمود‪.‬

در این ملاقات محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست در مورد خدمات پُستی داخلی و خارجی، پُسته خانه های مرکزی، شهری، میدان های هوائی و سرحدی صحبت نموده و در مورد برنامه های بعدی آن اداره مفصلاً صحبت نمودند. رئیس افغان پُست طی سخنانش از رئیس پوهنتون تقاضا نمود تا مکان مناسب را در ساحات پوهنتون کابل در اختیار آن اداره قرار دهند، تا اداره افغان پُست بتواند خدمات معیاری پُستی و سایر خدمات نهاد آسان خدمت را برای هموطنان، استادان و محصلین پوهنتون کابل انجام دهند.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی تشریف آوری رئیس افغان پُست را در دفتر کارش خیر مقدم گفته، ضمن صحبت پیرامون موضوعات پوهنتونی، از برنامه و ارائه خدمات اداره محترم افغان پُست ابراز تشکر و قدردانی نمودند.

در همین حال، رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی از برنامه ها و ارائه خدمات معیاری پُستی جدید آن نهاد محترم استقبال کرده وعده همکاری همه جانبه را به رئیس افغان پُست سپردند‪.‬ همچنان رئیس پوهنتون کابل در قسمت در اختیار گذاشتن مکان بخاطر ساخت مرکز خدمات افغان پُست و انجام خدمات معیاری آن اداره نیز سخن گفته، وعده سپرد که مکان مناسب را برای ساخت مرکز شان، بعد از مطالعه ماستر پلان پوهنتون کابل و بر وفق فیصله شورای رهبری پوهنتون در اختیار آن اداره محترم قرار خواهد داد. محترم فاروقی همچنان از رئیس افغان پُست توقع برد که در صورت تفاهم و موافقت شورای رهبری پوهنتون ضرورت خواهد بود تا تفاهم نامۀ بین این دو نهاد به امضا برسد و در چارچوب آن هردو جانب مسوولیت های خویش را انجام دهند.

 

ملاقات رئيس افغان پُست و رئيس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی
===
محترم احمد وحید ویس رئيس افغان پُست با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی قبل از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 15 میزان سال روان ملاقات نمود‪.‬

در این ملاقات محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست در مورد خدمات پُستی داخلی و خارجی، پُسته خانه های مرکزی، شهری، میدان های هوائی و سرحدی صحبت نموده و در مورد برنامه های بعدی آن اداره مفصلاً صحبت نمودند. رئیس افغان پُست طی سخنانش از رئیس پوهنتون تقاضا نمود تا مکان مناسب را در ساحات پوهنتون کابل در اختیار آن اداره قرار دهند، تا اداره افغان پُست بتواند خدمات معیاری پُستی و سایر خدمات نهاد آسان خدمت را برای هموطنان، استادان و محصلین پوهنتون کابل انجام دهند.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی تشریف آوری رئیس افغان پُست را در دفتر کارش خیر مقدم گفته، ضمن صحبت پیرامون موضوعات پوهنتونی، از برنامه و ارائه خدمات اداره محترم افغان پُست ابراز تشکر و قدردانی نمودند.

در همین حال، رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی از برنامه ها و ارائه خدمات معیاری پُستی جدید آن نهاد محترم استقبال کرده وعده همکاری همه جانبه را به رئیس افغان پُست سپردند‪.‬ همچنان رئیس پوهنتون کابل در قسمت در اختیار گذاشتن مکان بخاطر ساخت مرکز خدمات افغان پُست و انجام خدمات معیاری آن اداره نیز سخن گفته، وعده سپرد که مکان مناسب را برای ساخت مرکز شان، بعد از مطالعه ماستر پلان پوهنتون کابل و بر وفق فیصله شورای رهبری پوهنتون در اختیار آن اداره محترم قرار خواهد داد. محترم فاروقی همچنان از رئیس افغان پُست توقع برد که در صورت تفاهم و موافقت شورای رهبری پوهنتون ضرورت خواهد بود تا تفاهم نامۀ بین این دو نهاد به امضا برسد و در چارچوب آن هردو جانب مسوولیت های خویش را انجام دهند.